Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Pszczółki
Pszczółki

Wychowawca

mgr Katarzyna Wygoda

mgr Agnieszka Zborowska

mgr Monika Druzgała

BIEŻĄCE INFORMACJE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”
W miesiącu wrześniu opracujemy następujące tematy:
• W przedszkolu
• Nasze przedszkole
• Jestem bezpieczny
• Pomocna dłoń
W tym miesiącu dziecko powinno:
o Poznać swoje przedszkole i salę, współtworzyć kąciki tematyczne.
o Znać ustalone zasady i normy obowiązujące w naszej grupie.
o Umieć stosować zwroty grzecznościowe.
o Pracować nad umiejętnością bycia koleżeńskim, pomocnym, wyrozumiałym. Umieć mówić o swoich emocjach. Pozytywnie reagować na nowe sytuacje i osoby.
o Swobodnie wypowiadać się na temat swoich przeżyć i doświadczeń związanych z wakacjami, bezpieczeństwem na drodze, zagrożeniami. Skupiać się na słuchanym tekście literackim. Dokonywać syntezy i analizy sylabowej wyrazów. Wyodrębniać samogłoskę [o], [a] w nagłosie wyrazów.
o Znać pojęcia dotyczące położenia w przestrzeni (na, w, pod, za, po lewej, po prawej). Klasyfikować przedmioty wg. danej cechy. Rozpoznawać i nazywać podstawowe figury geometryczne.
o Wyróżniać i nazywać części ciała.
o Znać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze ( zebra, sygnalizacja świetlna, wybrane znaki drogowe). Poznać pracę policjanta. Pamiętać numer alarmowy 112.
o Brać czynny udział w zabawach muzyczno – ruchowych. Rozwijać poczucie rytmu, śpiewać poznane piosenki.
o Rozwijać ogólną sprawność fizyczną.
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA IV „PSZCZÓŁKI”
7:00 – 8:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia poranne, zabawy zorganizowane.
8:45 – 9:00 Porządkowanie sali, przygotowanie do śniadania, czynności sanitarno – higieniczne ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego mycia rąk.
9:00 – 9:20 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:20 – 9:50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową (zajęcia umysłowe, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, język angielski).
9:50 – 10:20 Czynności samoobsługowe, pomiar temperatury, zabawy rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci w kącikach tematycznych: gry dydaktyczne, układanki, puzzle, zabawy konstrukcyjne.
10:20 – 10:50 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową (zajęcia umysłowe, umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, język angielski).
10:50–11:30 Spacery, wycieczki po okolicy, zabawy na świeżym powietrzu – na placu zabaw, na boisku (BHP). 11:30 – 11:50 Przygotowanie do obiadu, czynności sanitarno – higieniczne. Zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie rąk.
11:30 – 12:00 Obiad.Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. 12:00 – 12:20 Zajęcia relaksacyjne, odpoczynek, słuchowiska i muzyka relaksacyjna.
12:20 – 14:00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, utrwalenie poznanych wierszy, piosenek, wyliczanek. Słuchanie literatury dziecięcej, rysowanie, malowanie. Praca indywidualna. Zabawy na placu zabaw, na boisku, spacery.
14:00 – 14:15 Przygotowanie do podwieczorku, czynności sanitarno – higieniczne.
14:15 – 14:30 Podwieczorek - wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
14:30 – 17:00 Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy w kole. Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich potrzeb i możliwości. Wdrażanie do porządkowania miejsca zabawy oraz stosowania zwrotów grzecznościowych w trakcie zabawy i w trakcie rozchodzenia się do domu.
 
Harmonogram pracy w grupie „Pszczółki”
 
Zajęcia zintegrowane z całą grupą:
Poniedziałek
Aktywność społeczno-emocjonalna: współdziałanie z innymi, emocje, trening samodzielności, poznawanie siebie i otoczenia. Język angielski - nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, prostych rymowanek.
Wtorek
Aktywność językowa - opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe, nauczanie piosenek, wierszy. Praca z tekstem. Poznawanie liter. Ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych itp. Aktywność plastyczna - wyklejanki, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, prace przestrzenne, ćwiczenia manualne itp.
Środa
Aktywność matematyczno – przyrodnicza - przeliczanie, klasyfikowanie, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, monografia liczby, orientacja przestrzenna, następstwa pór roku, ekologia, rośliny i zwierzęta itp. Język angielski - nauka zwrotów, słownictwa, piosenek, prostych rymowanek.
Czwartek
Aktywność muzyczno – ruchowa - tory przeszkód, zabawy z przyrządami gimnastycznymi, ogólne ćwiczenie sprawności fizycznej, taniec, gry na instrumentach, opowieści ruchowe. Ćwiczenia grafomotoryczne – ćwiczenia manualne, grafomotoryczne, usprawniające prace rąk i dłoni.
Piątek
Aktywność plastyczno – techniczna - wyklejanki, malowanie farbami, lepienie z różnych mas, prace przestrzenne, ćwiczenia manualne, grafomotoryczne itp. Religia.
 
Praca indywidualna:
Poniedziałek
Ćwiczenia sprawności manualnych: lepienie z plasteliny, wycinanki, kolorowanki itp.Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Wtorek
Doskonalenie techniki cięcia, rysowania po śladzie, kolorowania itp.Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo – ruchową.
Środa
Rozwijanie percepcji słuchowej, mowy, myślenia przyczynowo – skutkowego, zabawa w teatr, zabawy w kole itp.Zabawy sensoryczne.
Czwartek
Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rytmy, składanie obrazków z części, ćwiczenia spostrzegawczości, uwagi itp.Ćwiczenia w identyfikowaniu własnych emocji. Nazywanie doświadczonych emocji.
Piątek
Zabawy matematyczne, gry planszowe, liczenie, kształty, orientacja w przestrzeni itp.Ćwiczenia wrażliwości słuchowej.

 

 
 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-06