Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu

Rada Rodziców

Witamy w dziale Rada Rodziców
 
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
Przewodnicząca: Ewelina Tomczyk
Wiceprzew.:     Karolina Szczepaniec
Skarbnik:        Iwona Szczepaniec
Sekretarz:       Ewelina Biedroń
Członkowie:      Łucja Michalak
                  Paulina Burtan
                  Angelika Sobczak
 
Najważniejsze informacje:
Nr konta bankowego : BS Lubień 33 88080006 0031 0300 0114 0001 Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu w Lubniu.

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 26.09. ustaliła wysokość składek rodziców w kwocie 50,00 zł na rok, płatne w I półroczu (najlepiej w październiku). Środki ze gromadzonych składek przeznaczane będą na wspieranie działalności statutowej przedszkola, głównie na: zakup artykułów papierniczych i akcesoriów do działalności plastycznej i technicznej dla wszystkich dzieci, dofinansowanie imprez, uroczystości, wycieczek i konkursów. Składki można wpłacać u. Małgorzaty Michalak (budynek 513) lub na konto bankowe:  BS Lubień 33 88080006 0031 0300 0114 0001 Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu w Lubniu. W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, którego składka dotyczy.

Prosimy o solidarne wpłacanie ustalonych kwot.

Kolejne ustalenie dotyczy składek na organizację paczek mikołajkowych dla dzieci: Łączna składka - 50,00 zł od dziecka (płatne w całości w listopadzie).

Całkowity koszt pobytu dzieci w przedszkolu (ogrzewanie, prąd, zakup środków, wywóz nieczystości i śmieci, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wszelkiego sprzętu) pokrywane jest ze środków pochodzących z budżetu gminy Lubień (nie ze składek rodziców).

 
 
Podstawa Prawna gromadzenia i wydatkowania funduszy:
Ustawa Prawo Oświatowe:
Art 84
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4. 7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.  
 
 
 
                                   
                                    
 
 
 

 

Brak dodanych wpisów