Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontakt
Samorządowe Przedszkole w Lubniu
Strona głowna  /  Czarodzieje
Czarodzieje

Wychowawca

mgr Anna Sroka

lic Patrycja Woźniak

 

Drodzy Rodzice

W związku z decyzją rządu o zamknięciu przedszkoli na okres od 29.03-09.04.2021r. informujemy, że przedszkole przechodzi na tryb zdalny. W naszej zakładce znajdą Państwo materiały z języka angielskiego. Plan pracy będzie wysyłany przez wychowawcę grupy na Państwa adres e-mail. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

                                             Serdecznie pozdrawiamy

 

 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA: Czarodzieje

Tydzień 06.04.2021 – 09.04.2021 Utrwalenie nazw części ciała. Wprowadzenie słów ‘big’, ‘small’.

 Revision (powtórzenie): W ramach rozgrzewki zachęcamy do powtórzenia dobrze znanej dzieciom piosenki ‘Shake it out’.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8 (Shake It Out Body Parts Song | Dream English Kids)

Vocabulary (słownictwo): Dzieci powtarzają nazwy i pokazują części ciała tak jak w filmiku:

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=88s (Kids vocabulary| Parts of the body| English Singsing)

- big (duży)

- small (mały)

Prosimy, aby dzieci znalazły takie rzeczy w domu, żeby były w wersji małej i dużej (np. piłki, łyżki itp.). Dzieci powtarzają ‘It’s big’ (To jest duże), ‘It’s small’ (To jest małe). Worksheet/craft (karta pracy/praca plastyczna) Karta pracy strona 31 z książki I live BOO. Dzieci określają jakich części ciała brakuje na ilustracji, a następnie je przyklejają.

 

 

LOGOPEDIA

Zapraszam na zajęcia logopedyczne. Tym razem proponuję zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem wybranych przez mnie filmików. Zachęcam by każdy wykonał ćw. słuchowe, później ćw. aparatu mowy, a następnie ćwiczenia z zakresu korygowanej głoski.

 Proponuję ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy:

https://www.youtube.com/watch?v=hkfNlmpIdCk

https://www.youtube.com/watch?v=QazLc_9fNIQ&t=69s

 

Teraz poćwiczmy motorykę aparatu mowy:

https://www.youtube.com/watch?v=g0mmwOWm21w

https://www.youtube.com/watch?v=CD__yjrGZHg

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek szumiących (sz, ż, cz, dż)

https://www.youtube.com/watch?v=bCJgqnAWyxI&t=7s

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0iRNzaaUI

 

Utrwalmy prawidłową realizację głosek syczących (s, z, c,  dz )

https://www.youtube.com/watch?v=HTqLOO8Unnw

https://www.youtube.com/watch?v=qZJsLzXX0aw

 

Utrwalamy poprawną realizację głoski [r]:

https://www.youtube.com/watch?v=d0DldyQdGDY

Życzę dobrej zabawy i sukcesów w rozwijaniu mowy.

Katarzyna Wygoda

 

 

 

 

 

 
 
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie ,,Czarodzieje"

 

W miesiącu kwietniu opracujemy następujące tematy:

 1. Wielkanoc
 2. Wiosenne powroty
 3. Wiosna na wsi
 4. Dbamy o przyrodę

Dzieci będą:

 • Kultywować tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze świętami Wielkanocy, przejmowanych od pokoleń
 • Poznawać etapy rozwojowe zwierząt, np. żaby, motyla.
 • Poznawać zwierzęta hodowane na wsi – zarówno osobniki dorosłe, jak i ich potomstwo; nazywać ich miejsce zamieszkania; naśladować ruchy i głosy.
 • Wyjaśniać rolę zwierząt hodowanych na wsi – określać korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • Wyjaśniać znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt.
 • Poznawać ideę obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii).
 • Poznawać sposoby ochrony środowiska oraz poznawać przejawy działalności ekologicznej (segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, zakładanie filtrów na kominy, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów - oszczędzanie wody i energii, tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt)
 • Poznawać normy ekologiczne – nakazu (segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, oszczędnego korzystania z wody).
 • Wyjaśniać określenia: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawać przedstawicieli ginących gatunków.
 • Zachęcane do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawać życie ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
 • Rozwijać myślenie logiczne poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Rozwijać koncentrację poprzez skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań oraz dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
 • Rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez układanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń.
 • Rozwijać pamięć poprzez powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek, zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • Wyodrębniać ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytać całościowe wyrazy – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Układać rymy do podanych słów.
 • Podejmować próby czytania poprzez: rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej), czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej, układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich układanie wyrazów z sylab.
 • Ćwiczyć narządy artykulacyjne uczestnicząc w ćwiczeniach z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
 • Rozwijać aktywność językową poprzez wypowiedzi ustne (opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich).
 • Kształtować poprawność składniową wypowiedzi (wypowiadanie się zdaniami złożonymi).
 • Doskonalić wypowiedzi ustne poprzez wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich, opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Przygotowywać do pisania poprzez: rozwijanie sprawności manualnej, odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami, budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • Określać położenia przedmiotów względem innych przedmiotów oraz wykorzystywać orientację przestrzenną w grach i zabawach ruchowych.
 • Posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, kojarzyć liczby wyrażone liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • Odczytywać zapisy matematyczne (zakodowane czynności matematyczne) i ich rozwiazywanie.
 • Dodawać i odejmować w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych oraz rozwiązywać zadania tekstowe o tematyce bliskiej dzieciom; stosując metody symulacji.
 • Rozróżniać zbiory równoliczne i nierównoliczne (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
 • Przeprowadzać eksperymenty, wyciągać wnioski.
 • Podejmować działalność plastyczną
 • Muzykować i śpiewać (indywidualne i w grupie) poznane piosenki.
 • Rozwijać sprawność ruchową uczestnicząc w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY „CZARODZIEJE”

7.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji i pomysłów dzieci, gry i zabawy stolikowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy wg potrzeb i pomysłów dzieci, praca indywidualna z nauczycielem. Prace porządkowe w sali. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.20 – 8.30 Zabiegi higieniczno-samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.00–11.20 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne; Religia ; Język angielski.
11.20–11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.
11.30–12.00 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12.00–13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.45–14.00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-sanitarne.
14.10–14.30 Podwieczorek – wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.
14.30–17.00 Ćwiczenia indywidualne i grupowe z dziećmi, dostosowane do możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne, zabawy na świeżym powietrzu.
 
Harmonogram zajęć „Czarodzieje”
 
Poniedziałek Rozwijanie mowy i myślenia / poznanie litery/ Zajęcia ruchowe / ćwiczenia gimnastyczne / Język angielski
Wtorek Zajęcia muzyczne Rozwijanie mowy i myślenia / poznawanie przyrody
Środa Język angielski Rozwijanie mowy i myślenia /społeczno – moralne/ Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
Czwartek Zajęcia ruchowe / ćwiczenia gimnastyczne / Zajęcia umysłowe / matematyka
Piątek Religia / Zajęcia plastyczno - konstrukcyjne

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-13